PRAVNA OBAVEŠTENJA.

OSNOVNI PODACI O BMW AG.

 

Ovaj websajt je u vlasništvu Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft. 

Kontakt podaci: 
BMW AG 
Petuelring 130, 
80788 Minhen 
Nemačka 

Iz registra: Amtsgericht München Registergericht HRB 42243 
Matični broj: DE 129273398 

ODGOVORNI ZA SADRŽAJ.

BMW AG 
MINI Brand Management 
Max-Diamand-Strasse 25 
80937 Minhen 
Nemačka

POTROŠNJA GORIVA/EMISIJA.

Dodatne informacije o zvaničnoj potrošnji goriva i zvanična tačna emisija CO2 za nove modele putničkih automobila se nalazi u brošuri koja je dostupna besplatno kod bilo kog prodavca ili na sledećoj adresi:

ODGOVORNOST

Ovaj sajt je izrađen uz najveću moguću brigu i pažnju. Iako bi sve navedene informacije trebale biti tačne, može se desiti da se neka greška potkrala. 

Ni u kom slučaju BMW AG neće biti odgovoran za bilo koje lice za bilo kakvu specijalnu, indirektnu ili štetu sa vidnim posledicama uzrokovanim ovim materijalom, osim ako nisu prouzrokovane grubom nepažnjom ili sa namerom. 

BMW AG zadržava pravo da izmeni specifikacije proizvoda u bilo kom trenutku. Specifikacije proizvoda mogu varirati od zemlje do zemlje. 
BMW AG nije odgovoran za sadržaj sajtova koji se održavaju od treće strane i stoga se odriče svoje odgovornosti za ove web stranice. 

Linkovi na spoljne web stranice su jasno označeni kao takvi.

AUTORSKA PRAVA.

 

© Copyright 2000 BMW AG, Minhen, Nemačka. Sva prava zadržana. Tekst, slike, grafike, zvučne datoteke, datoteke koje sadrže animacije, video i njihov raspored na BMV Group sajtovima su zaštićena autorskim pravima i drugim pravi maintelektualne svojine. 
Ovaj materijal se ne može kopirati u komercijalne svrhe ili distribuciju, niti sme biti izmenjen ili postavljen na drugim sajtovima. Neki BMV Group website-ovi mogu da sadrže slike čija autorska prava zadržavaju treća lica.

ROBNE MARKE.

MINI je brend BMW Group. Osim ako nije drugačije naznačeno, sve robne marke na ovom sajtu su robne marke čija prava zadržava BMW AG, uključujući i robne marke, imena modela, logotipe i ambleme.

LICENCE.

BMW Group zahteva inovativan i informativan sajt. Sva prava intelektualne svojine, kao što su patenti, zaštitni znaci i autorska prava, su zaštićena. Nema licence za korišćenje intelektualne svojine BMW Group preduzeća ili intelektualne svojine trećih lica koja je odobrena od strane ovog sajta.

POLITIKA POVERLJIVOSTI.

U nekim delovima ove Web stranice, možda će se od tebe zahtevati da ostaviš lične podatke ali samo ako želiš. Naš websajt se održava u različitim zemljama širom sveta. Vaši lični podaci će biti skladišteni i obrađeni u kodu u Nemačkoj, u skladu sa nemačkim zakonima o zaštiti podataka. 
Podaci se prenose preko kodirane veze. Vaši podaci se koriste za potrebe konsaltinga, reklamiranja i istraživanje tržišta samo uz Vašu saglasnost. Ako Vaša saglasnost za ovu namenu podrazumeva i saglasnost prenosa podataka BMW AG preduzeću i trećim licima, u tom slučaju Vaši podaci mogu biti preneti i do drugih lica. Ako ne daš saglasnost ove prirode, Vaši podaci nisu nikom dostupni. 
Ova izjava o saglasnosti može se opozvati u bilo koje vreme u vezi sa budućim obradama podataka. Kako bi poništio potvrdu saglasnosti, stupi u kontakt sa korisničkim servisom jednostavnim klikom na opciju "Kontakt".

OPOZIVANJE SAGLASNOSTI ZA PRENOS PODATAKA.

Za nagradna takmičenja, lični podaci se čuvaju do izvlačenja nagrada. Nakon završetka konkursa, svi podaci se brišu, sem u slučaju odobrenja za podatke da ostanu sačuvani u našoj bazi.

 

KOLAČIĆI.

Kolačić je mali tekstualni fajl koji je smešten na Vašem hard disku. Kolačići ne štete Vašem računaru na bilo koji način i ne sadrže viruse. Kolačići sa naše web stranice ne sadrže Vaše lične informacije. Korišćenje Kolačića možeš da deaktiviraš u svako doba preko opcija Vašeg pretraživača. Da bi omogućili usluge ponuđene na našoj web stranici prilagođene željama registrovanih korisnika, "Kolačići" su postavljeni u nekim delovima sajta. Ovi "Kolačići" su jednokratni - aktivni su samo za vreme trajanja posete sajtu. "Kolačići" se takođe koriste za anonimnu statističku procenu.

WEB STATISTIKA.

Da biste bili sigurni u stalni napredak našeg sajta, kliknite na dugme statistika. Individualni klikovi su anonimno registrovani i ne može se pratiti unazad do određenih korisnika.

KONTAKT.

Ako imate bilo kakva pitanja, koristite kontakt formular. 

Podaci o ličnosti

Poštovani,

 

Ovo obaveštenje daje se u skladu sa članom 15. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti („Službeni glasnik Republike Srbije“ br. 97/2008, 104/2009, 68/2012 i 107/2012) (u daljem tekstu: Zakon) radi upoznavanja klijenta, potencijalnog klijenta ili drugog lica (u daljem tekstu: Klijent) sa uslovima prikupljanja i dalje obrade podataka o ličnosti (u daljem tekstu: Podaci o ličnosti ili Podaci) od strane DELTA MOTORS d.o.o. Beograd, Radnička 8, (u daljem tekstu: Društvo).

 

Podaci o ličnosti se prikupljaju ako ste nam iste dobrovoljno dali prilikom registracije, popunjavanjem formulara, slanjem e-maila ili drugim načinom pisane, usmene ili elektronske komunikacije, kao i prilikom naručivanja/kupovine proizvoda ili zahtevanja usluga, slanja upita ili zahteva za dostavljanje materijala ili na drugi sličan način.

Davanjem svojih podataka Društvu potvrdjujete da ste saglasni da Društvo može obrađivati Vaše podatke o ličnosti u skladu sa ovim obaveštenjem i važećim zakonima i propisima.

 

Podaci o ličnosti koje Društvo prikuplja i obradjuje obuhvataju:

·   Ime i prezime;

·   E-mejl adresu;

·   Broj telefona;

·   Fax;

·   Poštansku adresu (ulicu i broj, broj pošte i mesto)

·   Svaki drugi podatak koji ste svojevoljno dali Društvu (osim naročito osetljivih podataka kako su definisani Zakonom)

 

Svrha prikupljanja podataka

Svrha prikupljanja podataka jeste ostvarivanje kontakta i pružanje mogućnosti da se Klijenti obaveste o ponudama i dodatnim informacijama i aktuelnostima koje ih interesuju u vezi sa kompanijom DELTA MOTORS d.o.o. Beograd i robom i uslugama ove kompanije, kao i radi ostvarivanja prava Klijenata vezano za kupljene proizvode/pružene usluge.

Davanjem podataka o ličnosti Klijent se saglašava da Društvo iste koristi za potrebe svog redovnog poslovanja i izvršavanja obaveza po svim započetim i budućim poslovima sa Klijentom, uključujući i dostavljanje ponuda za proizvode i usluge Društva, istraživanje tržišta i zadovoljstva klijenata, ažuriranje, kao i statističke analize i obrade.

Davanjem svojih podataka o ličnosti dajete saglasnost Društvu da iste može obrađivati u skladu sa odredbama Zakona i drugim propisima, kao i da ih može prosleđivati svojim povezanim licima, proizvođaču vozila i/ili delova koji se nalaze u prodajnom asortimanu Društva, marketinškim kompanijama, servisima za komunikaciju ili kompanijama za istraživanja tržišta ili zadovoljstava klijenata odnosno osiguravajućim i lizing kućama, koje angažuje odnosno sa kojima sarađuje Društvo, a sve u u cilju pružanja informacija i podataka vezanih za kupoprodaju vozila i pružanje servisnih usluga i unapređivanje istih, za komunikaciju o tehničkim i kampanjama za bezbednost vozila, komunikaciju o marketinškim i promotivnim aktivnostima, za unapređenje tih aktivnosti i sl., kao i za vršenje drugih poslovnih aktivnosti kojima se Društvo bavi.

 

 

Društvo neće Vaše podatke o ličnosti činiti dostupnim trećim licima, osim u slučajevima navedenim u ovom Obaveštenju.

Vaši podaci će se obrađivati i čuvati sve dok postoji Vaša saglanost za to, tj. sve do eventualnog opoziva te Vaše saglasnosti.

 

Pravni osnov obrade podatka i način prikupljanja podataka

Pravni osnov obrade podataka je Vaša saglasnost. Davanje saglasnosti za prikupljanje i obradu podataka je dobrovoljno. Društvo prikuplja podatke o ličnosti prevenstveno od lica na koje se odnose.

Davanjem svojih podataka Društvu smatra se da je Klijent dao saglasnost Društvu da iste obrađuje u skladu sa Zakonom, kao i da je i usmeno obavešten i upoznat sa načinom prikupljanja i obrade tih podataka.

Društvo će obaviti prikupljanje, beleženje, kopiranje, pretraživanje, razvrstavanje, pohranjivanje, razdvajanje, menjanje, korišćenje, stavljanje na uvid, organizovanje, čuvanje i prilagođavanje prikupljenih podataka i to automatski, poluautomatski ili na drugi način.

 

Prava Klijenta u vezi sa obradom podataka

Saglasnost za prikupljanje, obradu i korišćenje Vaših podataka možete opozvati u svakom trenutku. Obrada podataka je nedozvoljena posle opoziva pristanka.

Obrada nije dozvoljena ako:

1) fizičko lice nije dalo pristanak za obradu, odnosno ako se obrada vrši bez zakonskog ovlašćenja;

2) se vrši u svrhu različitu od one za koju je određena, bez obzira da li se vrši na osnovu pristanka lica ili zakonskog ovlašćenja za obradu bez pristanka;

3) svrha obrade nije jasno određena, ako je izmenjena, nedozvoljena ili već ostvarena;

4) je lice na koje se podaci odnose određeno ili odredivo i nakon što se ostvari svrha obrade;

5) je način obrade nedozvoljen;

6) je podatak koji se obrađuje nepotreban ili nepodesan za ostvarenje svrhe obrade;

7) su broj ili vrsta podataka koji se obrađuju nesrazmerni svrsi obrade;

8) je podatak neistinit i nepotpun, odnosno kada nije zasnovan na verodostojnom izvoru ili je zastareo.

 

U skladu sa Zakonom, imate pravo da na Vaš zahtev budete obavešteni  o obradi podataka, pravo na uvid u podatke koji se na Vas odnose, kao i pravo da zahtevate njihovu kopiju, kao i pravo da zahtevate ispravku, dopunu, ažuriranje, brisanje podataka, kao i prekid i privremenu obustavu obrade.

Pravo na brisanje podataka imate ako:

- svrha obrade nije jasno određena;
- je svrha obrade izmenjena, a nisu ispunjeni uslovi za obradu za tu izmenjenu svrhu;

- je svrha obrade ostvarena, odnosno podaci više nisu potrebni za ostvarivanje svrhe;

- je način obrade nedozvoljen;

- podatak spada u broj i vrstu podataka čija je obrada nesrazmerna svrsi;

- je podatak netačan, a ne može se putem ispravke zameniti tačnim;

- se podatak obrađuje bez pristanka ili ovlašćenja zasnovanog na zakonu i u drugim slučajevima kada se obrada ne može vršiti u skladu sa odredbama Zakona.

 

Pravo na prekid i privremenu obustavu obrade, imate ako ste osporili tačnost, potpunost i ažurnost podataka, kao i pravo da se ti podaci označe kao osporeni, dok se ne utvrdi njihova tačnost, potpunost i ažurnost.

Društvo je dužno da odgovori na Vaš zahtev najkasnije u roku od 15 dana od dana podnošenja istog.

 

Ostalo

Vaši podaci o ličnosti će biti tretirani kao poverljive informacije i Društvo će preduzeti odgovarajuće potrebne mere kako bi iste zaštitilo u skladu sa Zakonom. Pristup njima imaće samo lica koja, s obzirom na opis posla koji obavljaju, treba da budu upoznata sa Vašim podacima o ličnosti i to samo u obimu koji je neophodan za obavljanje njihovih poslova. Ukoliko imate pitanja ili zahteve u vezi sa obradom Vaših podataka o ličnosti molimo da nas kontaktirate na:

 

Tel: ­­­­­­­­­­­011/3539-900
E-mail:  office@bmw.rs